Zanimljiv “Aktuelni čas” 12 . sjednice SO Derventa

Sjednica Skupštine opštine Derventa, 12 po  redu održana je 31.oktobra 2017. godine, a sjednici je prisustvovalo  svih 29  odbornika.

Na početku sjednice zamjenik Načelnika opštine, u ime predlagača, predložio je da se u Prijedlog   dnevnog  reda iza tačke 5, doda nova tačka 6. Prijedlog odluke o prodaji bakarnog lima sa krova zgrade Opštine Derventa putem usmene javne licitacije.

Kao razlog za hitno stavljanje na  dnevni  red prijedloga ove odluke naveo je potrebu da se izbjegnu troškovi skladištenja i čuvanja postojećeg krovnog materijala, koji će biti skinut prilikom izvođenja radova na sanaciji krova zgrade, pošto će se sanacija krova vršiti drugim građevinskim materijalima.

Dnevni red  12. sjednice Skupštine opštine  usvojen je sa ukupno 12.  tačaka,  i to:

 1. U okviru prve tačke Dnevnog reda usvojen je Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine opštine Derventa.
 2. U okviru druge tačke Dnevnog reda „Aktuelni čas“ odbornička pitanja su postavili odbornici: Marinko Nikolaš, Pero Đurić,  Drago Nagradić,  Branko Katanić, Vlado Kovačević i Željko Nagradić.

Marinko Nikolaš, odbornik HNS BiH, naveo je primjer prekogranične saradnje  dvije škole iz Osijeka i Novog Sada, koje su povukle sredstva iz evropskih pretpristupnih fondova za projekte iz energetske efikasnosti, pa je postavio pitanje da li se takav projekat prekogranične saradnje, radi povlačenja sredstava iz evropskih fondova,  može pokrenuti između škola sa područja Slavonskog Broda i Dervente.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, zamolio je Načelnika opštine i vlasti na opštinskom i republičkom nivou da se pronađe način  smanjenja odliva stanovništva, odnosno odlaska mladih, kako sa područja Republike Srpske, tako i sa područja naše opštine.  Upitao je koje su mogućnosti da se smanje nameti privredi opštine Derventa, da bi se povećao standard stanovnika. Predložio je da Načelnik opštine, kod predlaganja budžeta za narednu godinu, planira sredstva za subvencije  kamata  na stambene kredite za mlade bračne parove i predložio da opština plaća kamate na te stambene kredite za prvih pet godina.

Drago Nagradić , odbornik  PDP-a , postavio  je pitanje  predsjedniku Skupštine opštine vezano za realizaciju Programa rada SO-e za 2017.godinu, kojim je planirano da se u junu mjesecu razmatra Informacija o grobljima. Istakao je problem Srpskog pravoslavnog groblja u Derventi i Kuljenovačkog groblja. Pitao je zašto nije i kada će se ova tačka naći na dnevnom  redu sjednice Skupštine opštine, jer se ovaj problem ne smije zanemarivati.

Branko Katanić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, rekao je da nije dobio pismeni odgovor od Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti na pitanja koja je postavio na prošloj sjednici Skupštine opštine, te pita da li je time prekršen Poslovnik. Zatim je postavio pitanje vezano za migracije i odlazak stanovništva sa područja BiH, RS i opštine Derventa. Osvrnuo se na objavljene podatke po kojima  je u posljednjih pet godina iz BiH otišlo preko 150.000 ljudi, a samo u posljednjoj godini preko 35.000. Rekao je da je za njega i Klub odbornika SDS-a  poražavajući podatak da ljudi najviše odlaze iz Posavine, te da Derventa u tome zauzima vrlo visoko mjesto. Pita da li opštinska uprava, odnosno nadležno odjeljenje, ima neke egzaktne podatke o odlasku naših građana u dijasporu i da li se planiraju neke aktivnosti od strane Vlade RS i lokalne zajednice na zaustavljanju ovih odlazaka.

Načelnik opštine je rekao  da je diskusija  odbornika Nikolaša  dobra i da će se u budućnosti vjerovatno više raditi na pitanjima ostvarivanja prekogranične saradnje.    Nije se složio sa podacima objavljenim u  navedenim  istraživanjima,  da je  najviše lica otišlo iz Broda i Dervente. Istakao je kako naša lokalna zajednica ima mnogo bolje uslove  u odnosu na ostale lokalne zajednice, kada je u pitanju broj nezaposlenih, stopa izvoza, broj privrednih subjekata, stranih ulagača, izdvajanje  sredstava  za  predškolsku i drugu omladinu,  i dr. Smatra da niko iseljavanje ne može spriječiti dekretom, jer je uglavnom  finansijska strana  odlučujuća  za odlazak.

Na pitanje odbornika Drage Nagradića  odgovorio je da su groblja takva kakva jesu, neka su uređena, a neka su u lošem stanju. Naveo je da će se u narednom periodu morati definisati upravljanje grobljima i odlučiti da li će to biti preko posebne jedinice u komunalnom preduzeću,  javno-privatnog partnerstva ili nekako drugačije. Podržao je ideju odbornika Pere Đurića  za subvencije mladim bračnim parovima i pokušaće se pronaći  model realizacije takvih ideja.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, je  u svom komentaru rekao da bi se na ovaj način podstakla i izgradnja stambenih i poslovnih objekata na području naše opštine. Smatra da bi banke lakše odobravale kredite mladim ljudima kada bi npr. opština prvih pet godina plaćala kamate, a na ovaj način mladi bi se zadržavali na području naše lokalne zajednice.

Igor Žunić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, smatra da demografski problemi, odnosno problemi iseljavanja sa područja bivše Jugoslavije, pa i našeg područja, svakako zaslužuju raspravu na svim nivoima, kako u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako i u lokalnom parlamentu, a možda i posebno ministarstvo koje bi se bavilo  demografskim  problemima. Međutim, smatra da se u konkretnom slučaju radi o netačnom i neobjektivnom istraživanju,  koje ima i određenu političku pozadinu. Naveo je da se radi o istraživanju Unije za održivi povratak, koja okuplja udruženja iz čitave BiH, a iz Dervente članovi Unije su Udruženje povratnika „Feniks“ i Udruženje  građana „Bosanski Dubočac i njegovi ljudi“. Izrazio je sumnju u istinitost iznesenih brojki i rekao da će,  ako su podatke dostavila navedena udruženja,  insistirati na metodologiji  prikupljanja podataka za to istraživanje i načinu  na koji su došli do podataka da je iz Dervente otišlo najviše ljudi. Rekao je da je veoma neodgovorno ako su to zaključili na osnovu statistika iz 2010.godine, kada smo imali 42.000 ljudi vezanih ličnim kartama, a kasnije je popis pokazao da je stvaran broj oko 27.000 stanovnika. Naveo je da prema zvaničnim statističkim podacima:  za posljednje tri godine Derventa ima manje 249 stanovnika; od prošle godine do ove je manje za oko 60; za deset mjeseci 2017.godine  40 ljudi je tražilo otpust iz državljanstva; za prošlu godinu je 21 lice više odjavljeno nego što je prijavljeno, a poznato je i da više lica umire nego što se rađa. Zaključio je da svi mi poznajemo nekoga ko je otišao, ali ovakvi podaci navedeni u istraživanju nisu tačni i zatražiće  metodologiju prikupljanja podataka, a potom i odgovornost za izneseno.

Sanja Malešević, sekretar Skupštine opštine,  osvrnula se na pitanje Drage Nagradića  i rekla  da je on predsjednik Komisije za vjerska pitanja, koja je u svom programu rada predvidjela razmatranje Informacije o grobljima, rukovodeći se Programom rada SO-e. Navela je da je analizom realizacije Programa rada Skupštine opštine za 2017.godinu utvrđeno da je ispunjeno preko 88 posto iz programa , što ne znači da do kraja godine neće biti realizovano i ostalih 12 posto. Kada je u pitanju konkretna Informacija o grobljima , rekla je da će na narednoj sjednici Kolegijuma SO-e  biti zatražena informacija od stručnog obrađivača  kada će to biti. Istakla je da se pred odbornicima treba  naći i Odluka o pogrebnoj djelatnosti , kojom bi se trebalo regulisati upravljanje i održavanje grobalja i kome će to biti povjereno.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, odgovorio je da su spremni i odluka i izvještaji i da bi mogli ići na sljedeću sjednicu Skupštine opštine. Međutim, problem zašto ti dokumenti  do sada nisu išli u proceduru vezan je za Pravoslavno groblje, koji seže u prošlost, a potrebno ga je sistemski riješiti. Istakao je da je izgubljeno puno vremena  dok se pokušavalo riješiti  pitanje  imovinsko-pravnih odnosa za planiranu novu lokaciju Gradskog groblja na Čardaku, pa kako se sa tim nije uspjelo,  odlučeno je da se postojeće Pravoslavno groblje proširi kupovinom zemljišta. Prilikom pribavljanja potrebne dokumentacije  i geomehaničkim ispitivanjem tla  ustanovljeno je da se određene mikrolokacije na tom dijelu zemljišta moraju posebno stabilizovati. Smatra da ne bi trebalo ići u proceduru usvajanja Odluke o pogrebnoj djelatnosti,  dok se ne pronađe rješenje za nastalu situaciju, a odlukom bi se trebao  riješiti i način upravljanja grobljima.

Vlado Kovačević, odbornik SDS-a,   je rekao da je Revizija javnog sektora utvrdila određene nedostatke, a Skupština opštine donijela Plan mjera za njihovo otklanjanje. Jedna od aktivnosti koje su predviđene je i popis imovine koja se daje Komunalac a.d. na upravljanje i korišćenje, a nosioci aktivnosti su Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i Popisna komisija.  S obzirom da je rok za ovu mjeru bio 29.02.2016.godine, zanima  ga da li je ta mjera sprovedena.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, odgovorio  je da  Komisija još uvijek nije završila svoj dio posla, a kada završi,  biće dostavljen izvještaj.

Branko Katanić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, u svom komentaru je rekao da nije dobio odgovor na pitanja koja je postavio na prošloj sjednici, koja je načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti obećao dostaviti u pisanoj formi.    U svom komentaru na odgovor Načelnika opštine i  narodnog poslanika Igora Žunića, vezano za objavljene podatke o odlivu stanovništva sa područja opštine Derventa, rekao je da svom pitanju  nije imao namjeru da da` političku konotaciju, nego jednostavno izraziti  zabrinutost za taj problem,  jer smo svi svedoci da odlaska ljudi sa ovog područja ima. Što se tiče reprezentativnosti uzorka, mjerodavnosti agencije koja je radila istraživanja i objavljenih podataka  ili političke konotacije vezano za to, u to nije želio da ulazi. Predložio je da se od strane lokalne uprave  uradi informacija o ovoj problematici sa tačnim podacima i eventualnim mjerama za prevazilaženje ove situacije.

Željko Nagradić, odbornik SDS-a, je rekao da je asfalt na seoskim putevima u velikoj mjeri oštećen, pa je postavio  pitanje  načelniku Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove da li je u planu sanacija ovih puteva prije zime.

Vlado Kovačević, odbornik SDS-a, je  u svom komentaru na odgovor načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove konstatovao da se iz  datog objašnjenja vidi da  komisija do sada to nije uradila,  iako  je prošlo već godinu i po dana, pa pita ko će snositi odgovornost kada revizija, zbog ne izvršenja,  da negativan izvještaj.

Siniša Jeftić, zamjenik Načelnika opštine,  odgovorio je na komentar odbornika Kovačevića  i rekao da je opština Derventa ispoštovala rokove  koje je dala Glavna služba za reviziju  i da će ona izvršiti provjeru da li je nešto urađeno ili nije, te da je ocjena odbornika Kovačevića, kakav treba da bude izvještaj Glavne službe za reviziju,  preuranjena.

Goran Jevtić,  načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, je na komentar odbornika Kovačevića odgovorio  da, od kada je on načelnik odjeljenja,  nije zaprimio izvještaj komisije, ali do sljedeće sjednice Skupštine opštine može se provjeriti da li je komisija dostavila izvještaje , te o tome odbornika obavijestiti  usmeno ili dostaviti pisanu informaciju.

Na pitanje odbornika Željka Nagradića odgovorio je da je Skupština opštine usvojila program sanacije puteva na početku godine, međutim nisu svi putevi isto klasifikovani, pa se ne mogu na isti način ni sanirati, nego postoje pravila struke i procedure  za zaštitu puteva.

U nastavku sjednice Skupština opštine  donijela je:

 1. Odluku o bezbjednosti i tehničkom regulisanju saobraćaja na putevima opštine Derventa;
 2. Odluku o osnivanju Odbora za žalbe opštine Derventa;
 3. Odluku o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa, putem licitacije;
 4. Odluku o prodaji bakarnog lima sa krova zgrade Opštine Derventa putem usmene javne licitacije;
 5. Rješenje o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Kukić (Vidomira) Dušku iz Dervente radi izgradnje stambene zgrade;
 6. Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti;
 7. Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti;
 8. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za zdravlje Skupštine opštine Derventa;
 9. Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Todor Dokić“ Kalenderovci, Derventa;
 10. Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Derventa.
 11. derventa.ba