Za podsticaje u poljoprivredi planirano 350.000 KM u 2018. godini

Sredstva za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela  planirana su budžetom opštine za 2018.godinu u visini od 350.000 KM.

Programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine za 2018.godinu,koji je usvojen na 17.sjednici Skupštine opštine,propisuju se uslovi koje moraju da ispune pravna i fizička lica da bi mogla da ostvare pravo na sredstva podsticaja.

Za podsticanje razvoja stočarstva,pčelarstva,voćarstva,vinogradarstva, povrtarstva, ljekovitog, aromatičnog, industrijskog bilja i heljde planirano je da se izdvoji 312.300 KM, za modernizaciju postojećih i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda 5.000 KM, sredstva za osposobljavanje degradiranih,neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta i melioracije zemljišta slabijeg kvaliteta 11.900 KM, sredstva za  razvoj organske proizvodnje 1.800 KM, sredstva za edukaciju poljoprivrednih proizvođača, organizovanje izložbi, seminara,sajmova, troškovi objavljivanja u medijima i troškovi rada komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta 1.500 KM, sredstva za sufinansiranje projekata u poljoprivredi 16.500 KM i sredstva za specifične vrste poljoprivredne  proizvodnje 1.000 KM.

Maksimalan iznos podsticaja koji može dobiti podnosilac zahtjeva (poljoprivredno gazdinstvo )u toku godine, po osnovu jednog ili više vidova podsticaja,iznosi do 3.000 KM,izuzev poljoprivrednih gazdinstava koja imaju 25 muznih grla i više gdje podsticaj,po osnovu jednog ili više vidova proizvodnje,iznosi do 5.000 KM.

Da bi ostvario pravo na sredstva iz podsticaja,korisnik mora imati prebivalište na području opštine, mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u, mora da ima prijavljene nekretnine kod poreske uprave i da uredno plaća poreske obaveze i da posjeduje ugovor o zakupu, ukoliko koristi nekretninu u vlasništvu drugog lica.Ako podnosilac zahtjeva nema nekretnine na svoje ime, podsticaj može ostvariti ako član gazdinstva,koji je evidentiran kao član poljoprivrednog gazdinstva, ima uredno prijavljene obaveze.

Na osnovu dostavljene dokumentacije Komisija za podsticaj, koju imenuje načelnik opštine, će utvrditi činjenično stanje na terenu te sačiniti zapisnik o ispunjenosti uslova iz Programa.Na osnovu sačinjenih zapisnika, Komisija sačinjava zaključak o isplati podsticajnih sredstava i isti dostavlja načelniku opštine.

Nakon odobrenih sredstava za posticaj poljoprivredne proizvodnje,nadležno odjeljenje može da izvrši kontrolu utrošenih sredstava, kontrolu obima proizvodnje za koju su izdvojena podsticajna sredstva i provjeri da li su izmirene poreske obaveze.

derventa.ba