Home GRADOVIDerventa “Vihor” Derventa: Konkurs za izbor najbolje pjesme posvećene ljepotama voda

“Vihor” Derventa: Konkurs za izbor najbolje pjesme posvećene ljepotama voda

by Dejan B.

SRPSKI KNjIŽEVNI KLUB ”VIHOR” DERVENTA,
povodom 20. Međunarodnih ilindanskih pjesničkih susreta
”PRLjAČA 2021 .” raspisuje nagradni
K O N K U R S
za izbor najbolje pjesme posvećene ljepotama voda

USLOVI KONKURSA:
Pravo da se prijave na Konkurs imaju svi pjesnici iz Republike Srpske, BiH i inostranstva, dostavljanjem jedne neobjavljene pjesme za jednu od tri kategorije:

1. Pjesma posvećena ljepotama voda,
2. Šaljiva pjesma o vodama i aktivnostima na rijeci, ili
3. Pjesma na temu “Ukrinski cvijet”.

Radovi moraju biti potpisani šifrom, a u istoj koverti neophodno je u manjoj zatvorenoj koverti dostaviti i rješenje šifre, adresu autora, broj telefona i mejl adresu.
Svaki rad isključivo potpisan šifrom, bez rješenja šifre!, mora biti u roku trajanja Konkursa dostavljen i putem e-mail adrese skkvihorderventa@gmail.com.

Radovi treba da budu pisani na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), u fontu Times New Roman 12, i da sadrže najviše 28 stihova, u suprotnom isti neće biti uzeti u obzir kod ocjene žirija. Za autorstvo rada odgovara kandidat/autor.
Pristigli radovi se ne vraćaju.

Radove će procijeniti tročlani stručni žiri, formiran od strane organizatora, u skladu sa Pravilnikom o nagradama i takmičenjima SrKK ”Vihor” Derventa. Biće proglašen i diplomom i prigodnim darom nagrađen po jedan rad iz svake kategorije, a u skladu sa Pravilnikom žiri može odlučiti da se određenom broju pjesama dodijeli pohvala.
Članovi SrKK ”Vihor” koji žive u Derventi nemaju pravo na proglašenje i nagradu u kategoriji ”Pjesma posvećena ljepotama voda”.

Autor čiju pjesmu žiri proglasi najboljom u bilo kojoj kategoriji dužan je lično pristupiti uručenju nagrade na dan dodjele dolaskom u Derventu, a u slučaju bilo kakve spriječenosti dolaska nagrada će biti uručena prvoj sledećoj pjesmi sa rang liste žirija kao pjesmi koja je osvojila prvo mjesto u toj kategoriji.

Dostavljanjem pjesme na Konkurs kandidat/autor iskazuje da prihvata sve uslove ovog Konkursa, izborne kriterijume i Pravilnik organizatora, bez bilo kakvih primjedbi i zahtjeva.
Nagrađene pjesme će biti objavljene u zborniku, kao i radovi koje žiri odabere za pohvalu i objavu. Svi radovi u zborniku biće objavljeni na ćiriličnom pismu.

Zbornik će bez naknade biti uručen svim učenicima na dan održavanja manifestacije i isti nikome neće biti dostavljan putem pošte.

Susreti će biti održani 07. i 08. avgusta 2021. godine u Derventi. O rezultatima konkursa, mjestu održavanja manifestacije i satnici učesnici Konkursa biće obaviješteni putem kontakta koji dostave u rješenju šifre.

Rok za slanje pjesma neće se produživati.

Radove slati najkasnije do 10. jula 2021. godine, na adresu:
Srpski književni klub ”Vihor” Derventa,
n/r predsjednika Simić Nenad,
ul. Kralja Petra 1 bb, 74400 Derventa, RS-BiH
/sa naznakom: za konkurs – ”Vihor”, sa obaveznim označenjem kategorije za koju se pjesma dostavlja/

Predsjedništvo
SrKK “Vihor” Derventa

Preporučujemo