PONOVNA JAVNA LICITACIJA za izdavanje u zakup poslovnog prostora u zgradi „Dom Agići“ u naselju Lug

Na osnovu člana 2. stav 1. Odluke o izdavanju u zakup poslovnih prostora u zgradi „Dom Agići“ u naselju Lug putem javnog oglašavanja („Sl. glasnik opštine Derventa“, broj: 5/17) i člana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini („Službeni list SR BiH“, broj: 28/79), Načelnik opštine Derventa objavljuje

PONOVNU JAVNU LICITACIJU
za izdavanje u zakup poslovnog prostora
u zgradi „Dom Agići“ u naselju Lug

I

Opština Derventa daje u zakup, putem ponovljenog javnog oglašavanja, poslovni prostor, površine 46,40 m2, u prizemlju zgrade izgrađena na k.č. 104/1, upisana u List nepokretnosti broj 1078, u KO Derventski lug.

II

Postupak Javne licitacije će se vršiti pribavljanjem pismenih ponuda.
Davanje u zakup poslovnog prostora putem pribavljanja pismenih ponuda može se izvršiti samo ako su dostavljene najmanje dvije pismene ponude.

III

Početna cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora iznosi 3,00 KM po jednom kvadratnom metru, sa uračunatim PDV-om.

IV

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o položenoj kauciji koja iznosi 10% od početne mjesečne zakupnine poslovnog prostora i kopiju tekućeg računa.
Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj 5550080025200323, otvoren kod Nove banke A.D. Banja Luka.

V

Rok za dostavljanje ponuda je do 20.11.2017. godine do 12 časova.
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte ili u šalter salu Opštine, na adresu: Opština Derventa – Načelnik opštine, Komisija za sprovođenje postupka Javne licitacije za dodjelu u zakup poslovnog prostora u zgradi „Dom Agići“ u naselju Lug, ul. Trg oslobođenja bb, sa jasnom naznakom: PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI DOM „AGIĆI“ U NASELjU LUG – NE OTVARAJ.

VI

Javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda obaviće Komisija 20.11.2017. godine u 12,30 časova u Konferencijskoj sali Administrativne službe opštine Derventa.
Ponude koje stignu nakon ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se razmatrati.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće Komisija u roku od 7 dana od otvaranja ponuda, nakon čega će u pismenoj formi obavjestiti sve učesnike.

VII

Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na period od dvije godine.
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora regulisaće se ugovorni odnosi između ugovarača.

VIII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora a odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povraćaj uplaćene kaucije.

IX

Oglas o Javnoj licitaciji će se objaviti u „Derventskom listu“, na internet stranici Opštine Derventa i na oglasnoj tabli Opštine.

X

Bliže informacije zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 časova, ili na telefone broj: 053/ 315-142 i 053/ 315-148.

Broj: 02-374-51
Datum: 26.10. 2017. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić