Opširan “Akutelni čas” na 14. sjednici SO Dervente

Informacija sa 14. sjednice Skupštine opštine Derventa održane 14.decembra 2017. godine, na kojoj je  prisustvovalo  27  odbornika. Dva odbornika su pravdala odsustvo.

 

Dnevni red  14. sjednice Skupštine opštine  usvojen je sa ukupno 28  tačaka,  i to:

  1. U okviru prve tačke Dnevnog reda usvojen je Zapisnik sa 13. sjednice Skupštine opštine Derventa.
  2. U okviru druge tačke Dnevnog reda „Aktuelni čas“ odbornička pitanja su postavili odbornici: Denis Pijetlović, Sanja Dimitrić, Pero Đurić, Mirko Petrić,  Branko Katanić i Zoran Milojević.

Denis Pijetlović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, postavio je pitanje načelniku Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u ime građana sela Rapćani vezano za stanje mosta u Rapćanima sa kojeg su ukradeni metalni ledobrani, pa postoji opasnost od oštećenja mosta, a time ugrozila bezbjednost putnika, a postavio je i pitanje da li će se sanirati ili nasipati put u Rapćanima, jer je u dosta lošem stanju.

Sanja Dimitrić , odbornica  PDP-a , postavila  je pitanje  da li su izvršene sve pripreme za zimsko  održavanje lokalnih puteva i ako jesu na koji način, da li angažovanjem nekog od mještana sa traktorima  ili je pripremljena mehanizacija,  s obzirom da je pojavom prvog snijega na lokalnom putu G. Cerani-Crnča  došlo do slijetanja kombi vozila koje je prevozio učenike osnovne škole.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, postavio je pitanje Načelniku opštine da li će sljedeće godine imati mogućnost smanjenja rente za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, kao što je to u nekim lokalnim zajednicama, da se dobije odgođeno plaćanje, kao što je i sada, ali da se ne mora tražiti garancija od banke, nego da se to može vršiti ličnim mjenicama ili garancijama drugih firmi.

Mirko Petrić, predsjednik Kluba odbornika PDP-a, postavio je pitanje vezano za rad Komisije za mjesne zajednice, koja je imenovana na prvoj sjednici Skupštine opštine u ovom sazivu, a koja se do sada nikada nije sastala, iako  se tokom javnih rasprava vidjelo da u mjesnim zajednicama postoje mnogi problemi. Pita ko je nadležan da može pokrenuti ili suspendovati rad te Komisije, pošto nije odgovorila zadatku, a to je koordinacija rada između Skupštine opštine i mjesnih zajednica.

Branko Katanić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, čestitao je Načelniku opštine i Opštinskoj upravi na dobijenom priznanju. Nakon toga postavio je pitanje Odjeljenju za opštu upravu  vezano za imovinu mjesnih zajednica koja je prešla u vlasništvo opštine. Međutim, održavanje tih objekata, zemljišta  i infrastrukture prepušteno je samo sebi, odnosno građanima na volonterskoj bazi. Pitao je da li nadležno odjeljenje ima uvid u stanje  te imovine i plan za njeno održavanje, pošto su ranije generacije to stvarale i vodile nekakvu brigu o tome.

Zoran Milojević, odbornik NDP-a, postavio je pitanje vezano za rad savjeta mjesnih zajednica i njihovih predsjednika i pitao da li nadležno odjeljenje ima uvid u njihov rad u proteklom periodu, jer se zna da jedan dio savjeta mjesnih zajednica i njihovih predsjednika ne rade  i da li Odjeljenje ima plan da se njihov rad u narednom periodu podigne na viši nivo.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, na pitanje odbornika Pijetlovića odgovorio je, da je već prijavljeno otuđenje dva  ledobrana sa mosta u Rapćanima, što je kasnije izazvalo oštećenje na jednom od šipova. Naveo je da su mostovi na rijekama u nadležnosti JP Vode RS, koje je obaviješteno, ali najvjerovatnije je da će opština morati da to sanira svojim sredstvima, da se oštećenje ne bi proširilo na čitav objekat mosta. Istakao je kako je slična situacija i sa mostom u Gornjem Detlaku. Što se tiče pitanja vezanog za put u Rapćanima do mosta, rekao je da je  taj projekat, zajedno sa još nekim projektima,  kandidovan kod Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  RS i da će uskoro biti otvaranje ponuda, pa se  do kraja godine očekuje zaključenje ugovora za sanaciju puta od Ćebedžija do Rapćanskog mosta, sanaciju mosta u Detlaku i sanaciju jednog manjeg klizišta u Ul. Marka Kraljevića.

Na pitanje odbornika Đurića odgovorio je da će vjerovatno na sljedećoj sjednici Skupštine opštine biti prijedlog odluke o uređenju prostora, kojom će biti predložen procentualni popust ukoliko se renta plaća gotovinom, ali će se teško izbjeći bankarska garancija, jer opština nema garanciju da će taj ugovor biti isplaćen. Naveo je  da će biti definisane i nove građevinske zone, jer je to potrebno i obrazložio gdje bi trebalo nešto mijenjati. Pozvao je sve odbornike da dođu u Odjeljenje ili da dostave pismene prijedloge vezane za ovu problematiku.

Na pitanje odbornice Dimitrić vezano za zimsko održavanje puteva odgovorio je da će od određenih ljudi biti uvijek nezadovoljstva kako god da se čisti i ispravio navod da je sletio kombi koji prevozi đake, jer je snijeg pao u subotu kada ne radi škola. Naveo je da se čiste glavni putni pravci prema selima prema prioritetu prema centrima, a čisti se onako koliko je to u zimskim uslovima moguće. Rekao je da se u nekim mjesnim zajednicama za čišćenje puteva organizuju građani sa mehanizacijom, a preko predsjednika savjeta mjesne zajednice vrši se raspodjela goriva u potrebnim količinama za dužinu puta.

Pero Đurić,  je u svom komentaru na dobijeni odgovor rekao da bi dovoljna garancija za plaćanje trebalo biti to što se sačini ugovor i da se investitoru uslovi  ne izdavanje upotrebne dozvole za objekat dok se ne plate sve obaveze. Predložio je da se prihvataju lične mjenice ili barem garancije druge firme, pošto bankarska garancija puno košta i za taj novac se  može završiti dobar dio objekta.

 Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, na to je odgovorio da gradnja objekta može stati ili se odužiti, a onda se javlja problem naplate sredstava, koji se  prilikom  revizije ne može pravdati. Naveo je da se od investitora koji grade objekte milionske vrijednosti može pretpostaviti da mogu platiti i iznos rente, koja se može platiti u 36 mjesečnih rata. Istakao je da se od sredstava rente  vrši finansiranje  izgradnje infrastrukture, rekonstrukcija ulica, ulične rasvjete i sl.

Borivoje Golubović,  načelnik Odjeljenja za opštu upravu odgovorio je na pitanje vezano za mjesne zajednice i rekao da mjesne zajednice nemaju svojstvo pravnog lica i da je Opština Derventa vlasnik imovine. Naveo je, da se u skladu sa finansijskim mogućnostima opštine, planiraju aktivnosti na održavanju objekata koje koriste mjesne zajednice. Rekao je, da osim iz mjesne zajednice Osinja nije bilo zahtjeva za održavanje objekata u smislu održavanja i ulaganja,  da je prošle godine bilo nešto ulaganja u Rapćanima, a da je za objekte u Agićima  bio oglas o davanju prostora u zakup i od tih sredstava bi se vršile popravke objekata. Objasnio je da se zahtjev MZ Osinja odnosio na priključak struje i da zasad nema tehničkih mogućnosti i kad je u pitanju rad savjeta ove mjesne zajednice rekao da postoje  neke indicije da je možda došlo do nezakonite upotrebe pečata od strane savjeta MZ Osinja u vezi sa naplaćivanjem određenih taksi za što nisu nadležni i da će to utvrditi drugi nadležni organi. Što se tiče aktivnosti ostalih mjesnih zajednica i njihovih savjeta, prilikom nadzora ustanovljeno je da se oko 95%  savjeta mjesnih zajednica nije sastajalo, niti su dostavljali bilo kakve informacije, te da raspolažu sa informacijama da su neki predsjednici savjeta u inostranstvu. Rekao je da je Programom rada Skupštine opštine za 2018. godinu planirana Informacija o radu mjesnih zajednica , kojom će ova problematika biti obuhvaćena.

Sanja Dimitrić je rekla da postavila korektno pitanje bez bilo kakve kritike bilo koga i da ga ne treba stavljati u negativan kontekst.

Branko Katanić je rekao da su u odgovoru iznesene neke insinuacije na nezakonitosti u radu savjeta MZ Osinja, a njegovo pitanje je bilo vezano za obezbjeđenje struje.

Borivoje Golubović  je odgovorio, da pitanje odbornika Katanića nije shvatio kao negativnu konotaciju i da se potrudio dati korektan odgovor , a da objekat MZ Osinja ima struju, te da se zahtjev odnosio na obezbjeđenje struje za dovođenje vode u objekat zdravstvene ambulante.

Sanja Malešević, sekretar Skupštine opštine, rekla je da će na dnevnom redu Skupštine opštine, prema Programu rada za 2018.godinu, biti Izvještaj o radu radnih tijela Skupštine opštine, kada će biti prilika za razmatranje  njihovog rada i aktivnosti.

Mirko Petrić je rekao da je djelimično zadovoljan odgovorom i postavio pitanje ko može nadzirati rad radnih tijela Skupštine opštine.