Obiman”Aktuelni čas” 17. sjednice SO

Informacija sa 17. sjednice Skupštine opštine Derventa održane 29. marta 2018. godine i nastavka sjednice održane 3. aprila 2018. godine

Na sjednici održanoj 29. marta  je prisustvovalo  svih 29  odbornika, a na nastavku sjednice prisustvovalo je 25 odbornika, jer su četiri odbornika tražila pravdanje.

U okviru druge tačke Dnevnog reda „Aktuelni čas“ odbornička pitanja su postavili odbornici: Mirko Petrić, Sanja Dimitrić, Pero Đurić, Željko Nagradić, Denis Pijetlović, Drago Nagradić i Branko Katanić.

Mirko Petrić, predsjednik Kluba odbornika PDP-a, u ime grupe građana postavio je pitanje, odnosno zatražio  informaciju o procentu naplativosti poreza u 2017. godini, po svim osnovama.

Sanja Dimitrić, odbornica  PDP-a, postavila je pitanje da li je došlo do kršenja odredbi  čl. 189. i 190. Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa, s obzirom da nije dostavljen pismeni odgovor na odborničko pitanje postavljeno 31.01.2018.godine. Postavila je pitanje, koliko je ukupno zaduženje opštine Derventa zajedno sa pripadajućim kamatama do 31.12. 2017.godine, s obzirom da je na dnevnom redu sjednice donošenje odluke o novom kreditnom zaduženju od 1,5 miliona maraka.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, pitao je da li postoji kompletna građevinska dokumentacija za izgrađene vodovode, a naročito ga zanima vodovod u Polju. Naveo je kako je „Drvoprerada Đurić“ d.o.o. dobilo  negativan odgovor na traženu vodovodnu saglasnost, s obrazloženjem da taj dio  vodovoda ne ispunjava tehničke uslove da se može priključiti na mrežu, jer nema dovoljno pritiska. Postavlja pitanje šta bi se desilo u slučaju požara i da li neko o tome vodi računa.

Željko Nagradić, odbornik SDS-a, rekao je, da je  na osnovu ankete koja je provedena  2017. godine u Crnči, veliki broj građana Crnče izrazio  želju da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu. S obzirom da u Kapitalnom budžetu nisu planirana sredstva za ovaj vodovod u 2018. godini, postavio je pitanje da li postoji mogućnost da se udovolji zahtjevu građana Crnče za priključak na vodovod barem u 2019. godini.

Denis Pijetlović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, na zahtjev građana Omeragića i Lužana, postavio je pitanje načelniku Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, da li predstoje radovi košenja na nasipu za odbranu od poplava, jer se boje da će u slučaju ne održavanja nasipa doći do poplave . Takođe, postavio je pitanje vezano za rad pumpe kod Novog mosta, pošto  Elektrodistribucija električnu energiju  uključuje samo po potrebi, a smatra da struja  treba biti stalno uključena, pošto se pumpa automatski uključi kod određenog nivoa vode.

Branko Katanić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, stavio je primjedbu na rad sredstva informisanja Derventski list i K3, jer prilikom informisanja sa sjednica Skupštine opštine vrše svojevrsnu cenzuru, pošto nečije diskusije i komentare prenose u cjelosti, dok se diskusije opozicije skraćuju. Naveo je da u posljednjih nekoliko izdanja Derventskog lista nedostaje  sadržaj „aktuelnog časa“, iako se tu postavljaju značajna pitanja koja zanimaju građane. Klub odbornika SDS-a smatra da je  Derventski list glasilo svih i da svi trebaju biti ravnopravno zastupljeni, kao i da izvještaj  K3 treba da bude objektivniji i da se ispoštuje ravnopravan tretman: izvršne vlasti, skupštinske  pozicije i opozicije.

Mile Strinić, načelnik Odjeljenja za finansije, na pitanje odbornika Mirka Petrića odgovorio je da će na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine opštine biti razmatran Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine u sklopu koga će biti podaci i o svim naplaćenim prihodima. Na pitanje odbornice Sanje Dimitrić vezano za kreditno zaduženje,  odgovorio je, da  u obrazloženju Prijedloga  odluke o kreditnom zaduženju ima podatak koliko je postojeće kreditno zaduženje  i ono iznosi 795.000 KM u 2018. godini, dok bi plan godišnjeg duga za planirano novo zaduženje iznosio oko 189.000 KM.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, je odgovorio na pitanje odbornika Denisa Pijetlovića i rekao da su nasipi uz riječne tokove, prepumpne stanice i obodni kanali  vodni objekti i u  nadležnosti su  JP „Vode Srpske“, a oni su limitirani budžetom. Rekao je da JP „Vode Srpske“ u prošloj godini nije održavalo nasipe, a i neki mostovi bi se urušili, da opština nije intervenisala svojim sredstvima. Naveo je da JP „Vode Srpske“ imaju problem sa finansiranjem, pa pokušavaju da određene objekte prebace u vlasništvo opštine, ali to će se rješavati na republičkom nivou. Istakao je kako je bitno  da su pumpe u funkciji i u ispravnom stanju.

Sanja Dimitrić, odbornica  PDP-a,  je u svom komentaru na odgovor na njeno pitanje rekla da je ona vidjela u obrazloženju odluke koliki je koeficijent zaduženja za jednu fiskalnu godinu, ali da je njeno pitanje bilo koliki je iznos  ukupne zaduženosti opštine zajedno sa kamatama, a ne zaduženost na nivou godine.

Siniša Jeftić, zamjenik Načelnika opštine, odgovorio je da zaduženost opštine Derventa u procentima iznosi 7,32% ili 795.000,00 KM, što nije ni 50% od dozvoljenog. Naveo je da će  sa novim kreditnim zaduženjem na bazi 5% kamate, zaduženje iznositi 9,31%, a dozvoljeno zaduženje opštine je 18%.

Sanja Dimitrić, odbornica  PDP-a,  je u svom komentaru rekla da to nije odgovor na njeno pitanje, a da se može dostaviti i pismeni odgovor.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, odgovorio je na pitanje odbornika Pere Đurića i rekao  da za vrijeme njegovog mandata načelnika odjeljenja svi vodovodi imaju građevinsku dozvolu. Naveo je da vodovod u Polju ima svoj kapacitet, pošto u vrijeme izgradnje nije bilo mnogo industrijskih kapaciteta, nego uglavnom porodična domaćinstava.

Naveo je kao primjer i ograničenje koje će imati i vodovod za Komaricu u pogledu profila cijevi i broja domaćinstava, ali da je to pitanje u nadležnosti JP „Komunalac“.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, u svom komentaru na odgovor je rekao da Komunalac ne traži saglasnost i da bez dozvole ulazi na privatne posjede, pa ga zanima kako je mogao dobiti građevinsku dozvolu ako nema saglasnost vlasnika zemljišta. Pozvao je  inspekcijske organe da izađu na  teren i utvrde stvarno činjenično stanje. Takođe je postavio pitanje vezano za vađenje stubova bespravno postavljenih od strane Elektrodistribucije.

Drago Nagradić, odbornik PDP-a, je rekao da je 18 privrednika  sa područja Polja svojevremeno pokrenulo  aktivnost za izgradnju vodovoda od BP Nada do raskršća u Polju i pri tom uložili svoja sredstva u iznosu od oko 20.000,00 KM i ta  sredstva su prebačena na račun Komunalca. U međuvremenu se pridružio i UNDP-i i putem javne nabavke izabran je izvođač i urađen vodovod. Njemu nije poznato da li postoji građevinska dozvola za ovaj vodovod.

Milorad Simić, Načelnik opštine,  je na pitanje odbornice Sanje Dimitrić odgovorio da je opština Derventa jedna od najmanje zaduženih opština i jedna od rijetkih opština koja ima Kapitalni budžet. Što se tiče podataka o ukupnom iznosu zaduženja, naveo je da je taj podatak u ovom momentu nepotreban, ali da on postoji u dokumentima i biće objavljen u skladu sa zakonom. Rekao je da je opština Derventa ispoštovala svu zakonsku proceduru  vezanu za postupak i procente zaduženja, tako da će ukupno zaduženje, čak i ako kamata bude 5%, iznositi 9,32%.  Istakao je da se iz kreditnog zaduženja planira gradnja puteva i završni radovi na zgradi Gerontološkog centra. Naveo je da opozicija, izuzev pojedinaca, nije htjela učestvovati sa svojim prijedlozima u izradi Kapitalnog budžeta.

Na pitanje odbornika Pere Đurića odgovorio je da se pitanje koje je postavio ne odnosi na opštinu, izuzev dijela koji je vezan za građevinske dozvole. Ukoliko je dobio negativan odgovor od Komunalca, onda  se   to pitanje odnosi na Komunalac. Naglasio je da se, bez obzira što je predstavnik državnog kapitala u JP Komunalac,  za sva operativna stručna pitanja vezana za mogućnosti i kapacitete vodovoda traži mišljenje Komunalca, kao što je bilo i u slučaju prijedloga za davanje saglasnosti na izgradnju dijela vodovoda za  područje opštine Doboj.

Što se tiče pitanja vezanog za vađenje elektro stubova, poznato mu je da postoji nalaz republičke inspekcije vezano za putni pojas, iako se Elektrodistribucija u nekim slučajevima ponaša monopolistički.

Na pitanje odbornika Željka Nagradića odgovorio je kako je opština Derventa jedna od rijetkih koja ima toliko seoskih vodovoda i rekao da je upravo zatvorena konstrukcija finansiranja za 135 korisnika za vodovod Lipe. Istakao je da je sljedeći ozbiljan posao pristupanje izgradnji vodovoda na osinjskom području, pod kojim smatra M.Sočanicu, Cerane, Crnču, Pojeznu, Gornju i Donju Osinju i sav taj kraj. Planira se kaptiranje još jednog izvorišta u Dažnici, sa mogućnošću snabdijevanja 600-700 domaćinstava, a ima naznaka da će ponovo sa svojim sredstvima učestvovati i IFAD.

Na iznesenu primjedbu od strane odbornika Branka Katanića na rad medija rekao je da ni sam nije prezadovoljan Derventskim listom, ali smatra da se tu radi o uređivačkoj politici. Naveo je da je sa izvještavanjem K3 zadovoljan, da je K3 prozor Opštine Derventa u svijet i osvrnuo se na izvještavanje ostalih elektronskih medija, čijim izvještavanjem nije zadovoljan. Smatra da, ukoliko opozicija ima primjedbi na izvještavanje medija, može da im se direktno obrati.  Što se tiče prenošenja  „Aktuelnog časa“, smatra da taj dio sjednice ne zaslužuje da mu se pridaje tolika važnost.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, u svom komentaru je rekao da Elektrodistribucija ne vadi stubove sa druge strane puta, na kojima je javna rasvjeta, iako su i oni na istoj udaljenosti od puta.

Traži da se ispita kakve su mogućnosti  vodovoda u Polju i ima li mogućnosti novih  priključka, jer ukoliko nema mogućnosti priključka, u Polju više ne može da se gradi, a ne mogu da rade ni firme, dok se vodovod ne proširi ili na neki način osposobi. Smatra da Opština Derventa, kao većinski vlasnik kapitala u JP Komunalac, ima mogućnost uticaja na stanje u Komunalcu.

Siniša Jeftić, zamjenik Načelnika opštine, je rekao da odbornik Đurić pokušava sve nedostatke fakturisati sadašnjoj vlasti, ali uzročno-posljedične veze i problemi po ovom pitanju traju od ranije. Iz diskusije odbornika Drage Nagradića vidljivo je da su građani učestvovali sa svojim sredstvima u finansiranju izgradnje tog vodovoda, kao što učestvuju i u izgradnji  drugih vodovoda na području opštine, zajedno sa sredstvima opštine, a količina sredstava  uz tehnička rješenja  iz Komunalca, određuje i kapacitete vodovoda. Osvrnuo se i na diskusiju odbornika Željka Nagradića vezanu za provođenje ankete za vodovod na području Crnče.

Što se tiče izmještanja elektro stubova, rekao je da se radi o pojasu magistralnog puta, na kome Republička inspekcija vrši kontrolu.

Slavko Tomaš, odbornik SNSD-a, upozorio je da su odredbe člana 188. tačka 2. i 5. Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa nekoliko puta povrijeđene, jer  odbornik može postaviti samo jedno odborničko pitanje, a izjašnjenje po odgovoru može trajati najduže 1 minutu. Međutim, odbornici postavljaju po nekoliko pitanja, a izjašnjavanje traje više minuta. Zatražio je da se ubuduće poštuju odredbe Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa.

Željko Nagradić, odbornik SDS-a, dao je komentar na pitanje zamjenika Načelnika opštine, ko je vršio anketu na terenu Crnče vezanu za vodovod. Rekao je da  spisak građana za izgradnju vodovoda prave ljudi bliski poziciji, sa čime je on blagovremeno upoznao nadležne.

Siniša Jeftić, zamjenik Načelnika opštine, odgovorio je odborniku Nagradiću da nema razloga da vjeruje u iznesene navode o provođenju ankete, a da se inače tako problemi ne mogu ni rješavati.

Branko Katanić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, rekao je da je zadovoljan obrazloženjem Načelnika opštine vezano za izvještavanje medija sa sjednica Skupštine opštine i nada se da će se u narednom periodu to popraviti. Vezano za primjedbu odbornika Tomaša  za kršenje Poslovnika, istakao je da se i on zalaže da se  Poslovnik o radu Skupštine opštine Derventa poštuje, ali od strane svih učesnika.