Obiman „Aktuelni čas“ 18. sjednice SO Derventa

18. sjednica Skupštine opštine Derventa održana je 26. aprila  2018. godine. Sjednici je prisustvovalo  28  odbornika. Jedan odbornik  je  pravdao  odsustvo.

Dnevni red  18. sjednice Skupštine opštine  usvojen je sa ukupno  24  tačke,  i to: okviru prve tačke Dnevnog reda usvojen je Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine opštine Derventa, a u okviru druge tačke Dnevnog reda „Aktuelni čas“ odbornička pitanja su  postavili odbornici: Željko Nagradić, Pero Đurić, Slaviša Đuraš, Marinko Nikolaš, Mirko Petrić, Denis Pijetlović, Sanja Dimitrić i Radovan Pazurević.

Željko Nagradić, odbornik SDS-a, na inicijativu jednog dijela boraca, postavio je pitanje Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu, vezano za status Boračke organizacije, funkcionisanje predsjedništva i skupštine ove organizacije, te da li su i kada zasjedali i kakve su odluke i zaključke donosili.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, postavio je pitanje vezano za povećanje poreza na šume, odnosno povećanje  vrijednosti šumskog zemljišta sa 1,3 na 6 KM, te postavio pitanje koliko je planirano da će se ubrati sredstava iz ovih izvora. Naveo je da su građani ponijeli dvije inicijative za izmjenu ove odluke, ali da one ne sadrže dovoljan broj potpisa. Istakao je da su svi svjesni da je dobar dio hrvatskih, a i ostalih, šuma isječen i da skoro nema šume koja vrijedi 6.000,00 KM po dunumu. Traži da mu neko odgovori,  zašto je to tako utvrđeno.

Slaviša Đuraš, odbornik SNSD-a, postavio je pitanje Odjeljenju za prostorno uređenje, u ime majke poginulog borca Ristić Cvijete, koja je podnijela zahtjev za legalizaciju objekta u novom naselju, a Odjeljenje je taj zahtjev odbilo.  Rekao je  da je Ministarstvo poništilo navedeno rješenje i predmet vratilo na ponovno odlučivanje. Naveo je da  je sva tražena dokumentacija dostavljena još u novembru 2017. godine, a da predmet još uvijek nije riješen, pa pitao za razloge. Istakao je da treba imati više razumijevanja prema ovakvim strankama, jer se u konkretnom slučaju radi o majci poginulog maloljetnog borca, koji je odlikovan.

Marinko Nikolaš, odbornik HNS BiH, pitao je kako se može ispraviti pogreška koja je načinjena donošenjem odluke o utvrđivanju vrijednosti šumskog zemljišta u tolikom iznosu, te naveo da je njegova i većina hrvatskih šuma isječena, pa pita da li može izaći neka opštinska komisija da procijeni vrijednost tih šuma. Osvrnuo se i na zakonsku odredbu po kojoj se ne smatra krađom ako je posječeno manje od 3 metra drva.

Mirko Petrić, predsjednik Kluba odbornika PDP-a, postavio je pitanje da li je Centralna izborna komisija dostavila Opštinskoj izbornoj komisiji upitnik i kakav je odgovor dostavljen CIK-u, te da se odgovor dostavi u pisanoj formi. Istakao je da se oni zalažu za primjenu novih tehnologija.

Denis Pijetlović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, postavio je pitanje načelniku Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove vezano za izvođenje radova iz Programa zajedničke komunalne potrošnje i pitao da li su već započeli neki radovi, pogotovo oni na sanaciji makadamskih ulica poslije zimskog perioda.

Sanja Dimitrić, odbornica  PDP-a, navela je da se iz izvještaja inspekcije za hranu i zdravlje vidi  da je u 2017.godini sa izvorišta gradske vode vršeno ispitivanje na zdravstvenu ispravnost i od 72 uzeta uzorka vode, njih 50 bilo negativno, a sa gradske mreže je uzeto 112 uzoraka, od čega su 43 uzorka bila neispravna.  Postavila je pitanje da li je potrošačima vode bila dostupna informacija o neispravnosti vode za piće, odnosno, da li je dostupan nekakav broj telefona koji građani mogu kontaktirati da bi dobili detaljne informacije o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, koji odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti.

Radovan Pazurević, odbornik SNSD-a, je na inicijativu građana koji su ga kontaktirali, zamolio odbornike da donesu zaključak o osudi pisanja  parola i ružnih poruka po gradu, koje se mogu protumačiti kao nacionalističke. Predlaže da se preko K3 uputi poruka građanima da Derventa ne prihvata takav način pisanja, iako se radi o međusobnim porukama navijačkih skupina  Zvezde i Partizana. Zatražio je da se povede više računa o čistoći grada i mjesnih zajednica u kojima živimo.

Mile Strinić, načelnik Odjeljenja za finansije, na pitanje odbornika Đurića i odbornika Nikolaša, vezano za porez na nepokretnosti, odnosno na šume, odgovorio je da  je u decembru prošle godine donesena odluka o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti koja se koristi prilikom obračuna poreza na nepokretnosti. Istakao je da, ukoliko podaci u poreskoj prijavi ne odgovaraju  stanju na terenu, treba izvršiti ispravku poreske prijave.

Marinko Nikolaš, odbornik HNS BiH, komentarisao je odgovor i rekao da je u njegovoj poreskoj prijavi navedena njiva i šuma, jer su parcele  tako upisane u posjedovnom listu.

Ljubica Bećarević, načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje, odgovorila je na pitanje odbornika Đuraša i rekla da ukoliko želi može se dostaviti i pismeni odgovor sa dokumentacijom. Navela je da je Ristić Cvijeta ponijela zahtjev za legalizaciju objekta u novom naselju, bez potrebne dokumentacije. U postupku je utvrđeno da se dijelom objekta prešlo na susjednu parcelu, pa je zatražena dodatna dokumentacija, koja nije dostavljena zbog čega je zahtjev  odbijen. Ministarstvo je poništilo akt odjeljenja i vratilo predmet na ponovni postupak sa uputom da podnosilac zahtjeva riješi imovinsko-pravno odnose, odnosno svoje stanje na terenu, a stranka je o tome obaviještena. Rekla je da, koliko joj je nezvanično poznato, vlasnik susjednog zemljišta umro i čeka se provođenje ostavinske rasprave, radi zaključenja ugovora sa nasljednicima. Istakla je da se vodilo računa o statusu porodice, zbog čega se i čeka toliko dugo da dostave dokumentaciju. Napomenula je da će Odjeljenje odborniku dostaviti pisani odgovor sa dokumentacijom.

Slaviša Đuraš, odbornik SNSD-a, u komentaru na odgovor na njegovo pitanje rekao je kako on ima informacije da je stranka u novembru 2017. godine dostavila svu traženu dokumentaciju i da već sedam mjeseci nije dobila nikakav odgovor, a da je Ministarstvo prilikom poništenja rješenja navelo da, pošto je objekat planiran kao vezana gradnja, nije prešao na susjednu parcelu. Istakao je da to nije jedino rješenje koje je  Ministarstvo poništilo, nego da je poništeno više rješenja tog odjeljenja, pa je pitao gdje se nalazi problem.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, odgovorio je na pitanje odbornika Pijetlovića, vezano za poslove zajedničke komunalne potrošnje i rekao da  se neki od tih radova izvode periodično, a neki konstantno. Od stalnih radova pomenuo je čišćenje grada i rekao da se to odvija redovnom dinamikom; da se sa nasipanjem puteva i gradskih makadamskih ulica započelo i da je veći dio urađen; da sadnja cvijeća uskoro počinje, te da se radi i na košenju javnih površina. Istakao je kako mu je žao što niko od odbornika, ni pozicije ni opozicije, nije osudio polupane razvodne ormare u Crnči, gdje su građani ostali određeni period bez ulične rasvjete, a i stalno se dešava lupanje izloga na objektima koji su u vlasništvu opštine, lomljenje klupa, oštećenje znakova vertikalne saobraćajne signalizacije, lomljenje zaštitne ograde kod škole „19.april“. Smatra da bi čist i uredan grad trebao biti cilj svih građana, bez obzira na političku opciju.

Denis Pijetlović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, u komentaru na odgovor na njegovo pitanje rekao je da je zadovoljan što su radovi na uređenju grada već počeli, a da je pitanje postavio kako bi građani bili informisani, a ne radi političkog rejtinga.

Sanja Malešević, sekretar Skupštine opštine i član Opštinske izborne komisije, odgovorila je na pitanje predsjednika Kluba odbornika PDP-a, Mirka Petrića, vezano za upitnik Centralne izborne komisije. Navela je da je Centralna izborna komisija dostavila prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH i dopis da  se hitno dostavi popunjen upitnik sa odgovorima na određena pitanja. Rekla je da je Opštinska izborna komisija u tom kratkom roku, bez mogućnosti sprovođenja detaljne analize, dala odgovore na upitnik, u smislu  da za predstojeće izbore neće biti u mogućnosti sprovesti primjenu novih tehnologija u izbornom procesu. Istakla je da neka od biračkih mjesta nemaju ni priključenu električnu energiju, da ni jedno biračko mjesto nema internet, što je osnovni preduslov za instaliranje i upotrebu opreme za skeniranje glasačkih listića, optičku provjeru otiska prsta i za video nadzor. Navela je, kako je jedno od pitanja bilo i da li se raspolaže sa stručnim osobljem koje bi sve to moglo instalirati na biračkim mjestima i odgovoreno je kako se tim podacima ne raspolaže,  niti su planirana sredstva za te namjene.  Na pitanje  da li su birački odbori edukovani da mogu raditi sa tim  novim tehnologijama, dat je odgovor da političke stranke predlažu članove biračkih odbora, na šta Opštinska izborna komisija nema uticaja, niti podataka o njihovim sposobnostima korištenja novih tehnologija, niti njihove obuke za to. Istakla je da je iz svih navedenih razloga odgovoreno da Opštinska izborna komisija nije u mogućnosti  sprovesti uvođenje novih tehnologija za naredne izbore, a ukoliko izmjene zakona budu usvojene, onda će se tražiti načini rješavanja tih novih uslova, da bi se izbori mogli provesti. Navela je da će Klubu odbornika PDP-a dostaviti  popunjeni upitnik.

Slaven Pašalić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, u svom odgovoru na pitanje odbornika Željka Nagradića rekao da je Boračka organizacija jedna od sedam-osam boračkih organizacija proisteklih iz rata, ali da je prepoznata kao vodeća i finansira se iz Budžeta sa oko 130-140.000,00 KM. Naveo je da se nadležno odjeljenje do sada nije miješalo u njihov rad, nego samo kontroliše njihove finansije i prati utrošak sredstava datih iz Budžeta opštine. Naveo je da će, koliko je njemu poznato, u maju mjesecu biti održana njihova skupština i biće provedeni izbori novih organa, ali da odjeljenje prati samo njihovo finansijsko poslovanje.

Mirko Petrić, predsjednik Kluba odbornika PDP-a, u svom komentaru zahvalio se Sanji Malešević, članu Opštinske izborne komisije, na iscrpnom odgovoru.

Mile Tadić, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, odgovorio je na pitanje odbornice Sanje Dimitrić i rekao  da se informacije o stanju ispravnosti vode za piće mogu dobiti od strane Javnog preduzeća „Komunalac“ na broj telefona: 053/332-332  ili na broj telefona Odjeljenja za inspekcijske poslove: 053/315-187.

Sanja Dimitrić, odbornica  PDP-a, se u svom komentaru zahvalila na  odgovoru i postavila potpitanje:  zar ne postoji obaveza da se ti podaci negdje objavljuju i zar stanovništvo ne bi trebalo biti obaviješteno u sredstvima informisanja  kada voda nije ispravna.  Istakla je da nije vidjela ni  u kakvim sredstvima informisanja obavještenja da je 50 nalaza bilo neispravnih i ne zna kome se upućuje ovo pitanje.

Nakon toga  Skupština opštine  donijela je:

Odluku o donošenju Regulacionog plana „Centar Istok- Centar Zapad- Blok Zapad“;

Zaključak o prihvatanju Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2018. godinu- Rebalans Budžeta opštine Derventa za 2018. godinu;

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Park“;

Odluku o izgradnji gradskog parka „9. januar“;

Odluku o izgradnji pomoćnog fudbalskog terena stadiona „Tekstilac“ sa vještačkom podlogom;

Odluku o dogradnji- proširenju kapaciteta JPU „Trol“ Derventa;

Odluku o dodjeli grobalja na upravljanje i održavanje;

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji;

Odluku o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradsko građevinsko zemljište dodijeljeno prema Rješenju o dodjeli na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta bez naknade broj: 02-475-35/208 od 01.04. 2002. godine Drakulić (Miladina) Brankici iz Bihaća;

Odluku o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradsko građevinsko zemljište za Rakić (Marko) Milenka;

Odluku o prodaji vatrogasnih vozila i opreme;

Odluku o prihvatanju ponuđenog zemljišta kao poklona bez naknade od ranijih posjednika Dizdarević (Midhat) Edina i Berbić (Midhat) Edine;

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika opštine i radu Opštinske uprave Derventa u 2017. godini;

Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01. -31.12. 2017. godine (Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta);

Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2017. godini;

Program namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2018. godinu;

Zaključak o usvajanju Izvještaja o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini;

Plan godišnjeg  utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini;

Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe opštine Derventa;

Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa i ponovljeni Javni konkurs za jednog člana –predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa;

U funkciji Skupštine JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa, Skupština opštine Derventa, donijela je:

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu  JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa za  period 1. januara do 31. decembra 2017. godine;

Odluku o donošenju Programa rada i poslovanja JP „Derventski list i Radio Derventa“, d.o.o. Derventa od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.