Home GRADOVIDerventa Nove naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

Nove naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

by admin

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vandrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 90/17), Odluke o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Reublike Srske”, broj 25/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Reublike Srske”, broj 97/16 i 36/19), člana 4. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja na teritoriji Opštine Derventa (”Službeni glasnik Opštine Derventa”, broj 4/18), člana 89. stav 3. Statuta Opštine Derventa (”Službeni glasnik Opštine Derventa”, broj 7/17), Zaključka o obustavi javnog prevoza u drumskom saobraćaju, broj: 06-4/20 od 22.03.2020. godine, Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova – apoteka broj: 06-6/20 od 22.03.2020. godine, Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 11-2/20 od 30.03.2020. godine, Zaključka o izmjeni i Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova – apoteka, broj: 13-1/20 od 01.04.2020. godine, i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 20-5/20 od 13.04.2020. godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik opštine Derventa, donosi

NAREDBU
o izmjeni i dopuni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa, broj: 02-140-6/20 od 01. aprila 2020. godine u tački 2. podtačka 8. mijenja se i glasi:
8) „rad priređivača igara na sreću, osim priređivača internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole“.

2. U tački 3. podtačka 1. mijenja se i glasi:
1) „trgovinama na veliko,
trgovačkim centrima, u kojima mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potršnje, poljoprivredne apoteke, trgovine bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramikom i boja i lakova ako se nalaze u trgovačkom centru, a apoteke ako se nalaze u trgovačkom centru mogu da rade:
a) radnim danom od 07,00 do 18,00 časova
b) vikendom od 07,00 do 15,00 časova“,

3. U tački 3. podtačka 9. mijenja se i glasi:
9) „apotekama
a) radnim danom od 07,00 do 18,00 časova
b) vikendom od 07,00 do 15,00 časova“,
c) radno vrijeme ne odnosi se na apoteke koje organizuju dežurstvo ili pripravnost, a to su:
– Zdravstvena ustanova „APOTEKA STEFANOVIĆ“ Derventa, ulica 1. maja broj 33, Derventa (u dane: utorak i srijeda),
– Zdravstvena ustanova – Apoteka „PHARMA NOVA“ Derventa, ulica Milovana Bjeloševića Belog broj 4, Derventa (u dane: četvrtak i petak),
– Zdravstvena ustanova – Apoteka „CENTAR PHARM“ Derventa, ulica Čika Jove Zmaja broj 2, Derventa (u dane: subota, nedelja i ponedeljak)“.

4. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku opštine Derventa“.

Broj: 02-140-7/20 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 14. aprila 2020. godine Milorad Simić

Preporučujemo