Naredba o određivanju radnog vremena na dan praznika 21. novembra

N A R E D B A o određivanju radnog vremena na dan praznika Republike Srpske Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.novembar

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“ broj 9/11, 3/13, 6/15 i 8/16 ) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17), Načelnik opštine Derventa donio je

N A R E D B U
o određivanju radnog vremena na dan praznika Republike Srpske Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.novembar

Član 1.

Na dan republičkog praznika: Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.novembar 2017. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužna su da rade:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
3. Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u vremenu od 0,00 do 24,00 časa.

Član 2.

Pored subjekata iz prethodnog člana, na dan praznika mogu da rade:
– privredni i drugi subjekti kojima je drugim zakonskim propisima izričito dozvoljeno da rade,
– preduzeća i radnje koja obavljaju pekarsku djelatnost u vremenu od 0,00 do 24,00 časova,
– trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim pumpnim stanicama od 0,00 do 24,00 časova,
– trgovinski objekti tipa ”dragstor” u vremenu od 0,00 do 24,00 časova,
– svi privredni i drugi subjekti na području opštine Derventa u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Član 3.

Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.

Član 4.

U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.

Član 5.

Ova Naredba objaviće se u ”Službenom glasniku opštine Derventa”, ”Derventskom listu” i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Derventa.

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić

derventa.ba