Kratak “Aktuelni čas” 16. sjednice SO Dervente

Informacija sa 16. sjednice Skupštine opštine Derventa održane 28. februara 2018. godine, na kojoj je prisustvovalo  28  odbornika. Jedan odbornik  je  pravdao  odsustvo.

 Na početku sjednice Siniša Jeftić, zamjenik Načelnika opštine, je u ime predlagača, iz predloženog dnevnog reda povukao tačku 4. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Derventa, zbog dorade. Naveo je da će ona biti predložena za narednu sjednicu Skupštine opštine zajedno sa još nekim aktima vezanim za oblast civilne zaštite.

Dnevni red  16. sjednice Skupštine opštine  usvojen je sa ukupno 16 tačaka,  i to:

 1. U okviru prve tačke Dnevnog reda usvojen je Zapisnik sa 15. sjednice Skupštine opštine Derventa.
 2. U okviru druge tačke Dnevnog reda „Aktuelni čas“ odbornička pitanja su postavili odbornici: Pero Đurić,  Sanja Dimitrić i Branko Katanić.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, postavio je pitanje Načelniku opštine kada će se početi sa održavanjem sjednica formiranog Privrednog savjeta opštine Derventa, pošto je formiran prije nekoliko mjeseci a nije se sastajao.

Sanja Dimitrić, odbornica  PDP-a ,  je rekla da je na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa  kod javnih preduzeća i ustanova našla podatke i o derventskoj „Toplani“ , koja je funkcionisala do 1992.godine. Navela je  da je prilikom prodajom „Ukrine“ kupac tražio da se Toplana izmjesti iz kruga fabrike, te da je lokalna zajednica obećala novu lokaciju za toplanu.  Rekla je da od toga nije bilo ništa i da je 2015. godine zaključen  postupak likvidacije nad ovim javnim preduzećem, a  2016. godine Toplana je  brisana iz sudskog registra. Postavila je  pitanje  Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti,  da li je u skoro vrijeme planirano da se pristupi problemu rješavanja grijanja u gradu Derventa i koja bi to lokacija za toplanu  mogla da bude.

Milorad Simić, Načelnik opštine,  je na pitanje odbornika Pere Đurića odgovorio da su bile zakazane dvije sjednice Privrednog savjeta, da je jedna održana, a da za drugu sjednicu nije bilo potrebnog kvoruma za njeno održavanje. Naveo je da se uskoro planira zakazivanje nove sjednice i to će se ubuduće činiti jednom mjesečno, a iznesen je i prijedlog da se sjednice održavaju u prostoru i organizaciji nekog od privrednika, članova Privrednog savjeta.

Na pitanje odbornice Sanje Dimitrić odgovorio da je problematika oko Toplane prisutna već duže vrijeme, da se oko toga mnogo raspravljalo, ali da je nakon provedenih kontrola utvrđeno da je pravno sve u redu. Smatra da opština Derventa, ako se posmatra u kontekstu izgradnje toplana u nekim gradovima u RS, nema kapaciteta za jednu toplanu koja bi snabdijevala cijeli grad, nego da je prihvatljiviji koncept izgradnje mini toplana za pojedine dijelove grada. Istakao je da je u pripremi pilot projekat vezan za  mini toplanu koja bi riješila pitanje grijanja u srednjim školama i sportskoj hali, a na sličan način je riješeno i pitanje grijanja u zgradi Opštine, Centra za kulturu i Biblioteke. Naveo je da u Odjeljenju za privredu postoji dokumentacija vezana za Toplanu u koju se može izvršiti uvid, ukoliko je potrebno više podataka o cijelom toku postupka.

Branko Katanić, predsjednik Kluba odbornika SDS-a, je Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, na inicijativu mještana šireg osinjskog područja (Pojezna, Osinja, Cerani), ukazao na loše stanje putne mreže na tom području, a naveo je i da će dostaviti  spisak tih puteva koji su jako oštećeni.  Postavio  je pitanje na koji način da se snimi stanje i utvrdi gdje su najveće potrebe da se  interveniše, da li direktnim zahtjevima savjeta mjesne zajednice ili grupe građana prema Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, je odgovorio da su dvije metode po kojima se radi plan  nasipanja puteva i rekao da će se na narednoj sjednici Skupštine opštine razmatrati plan održavanja lokalnih puteva. Jedna od metoda je da službenici Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove obilaze puteve i utvrđuju njihovo stanje i potrebe za održavanjem i  to se  radi uglavnom nakon zimskih mjeseci. Druga metoda je da predsjednici mjesnih zajednica podnose zahtjeve, odnosno dostavljaju spisak puteva za koje postoji potreba za održavanjem. Naveo je da se nikada ne mogu uvažiti svi zahtjevi, pošto se radi o velikim finansijskim sredstvima, ali veliki dio puteva se dovede u red. Istakao je da izvođač radova na dijelu auto-puta prema ugovoru ima obavezu da u roku od dvije godine od dobijanja upotrebne dozvole, radi na uređenju putnih prilaza auto-putu, pa vjeruje da će neke dionice biti urađene i u ovoj godini.

Branko Katanić,  je u svom komentaru rekao da je zadovoljan odgovorom i da će ga prenijeti predsjednicima mjesnih zajednica na tom području. Podsjetio je odbornike da je i prošle godine diskutovao na ovu temu, ali da se stanje nije mnogo promijenilo, te predložio da se povede više računa o ravnomjernoj i pravednijoj zastupljenosti puteva na području opštine prilikom izrade  programa sanacije.

Sanja Dimitrić , odbornica  PDP-ase  u svom komentaru zahvalila Načelniku opštine na odgovoru i istakla da njeno pitanje nije postavljeno u smislu traženja odgovornosti,  nego radi traženja načina rješavanja tog pitanja. Podsjetila  je da je od prošle sjednice Skupštine opštine  prošlo više od propisanih 15 dana,  a  da još nije dostavljen pismeni odgovor na postavljeno odborničko pitanje, te da uskoro ističe i slijedećih 15 dana.

U nastavku sjednice Skupština opštine  donijela je:

 1. Plan o dopuni Plana raspodjele sredstava za sportske organizacije i sportiste za 2018. godinu;
 2. Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“, Derventa;
 3. Odluku o prodaji posebnih dijelova nepokretnosti u svojini opštine Derventa sa pripadajućim zemljištem po pravu preče kupovine;
 4. Odluku o utvrđivanju tržišne vrijednosti za građevinsko zemljište dodijeljeno prema Rješenju IO SO-e Derventa broj: 02-475-35/537 od 21.04.2000. godine Zrilić Miladinu;
 5. Zaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske- Sjedište zamjenika u Doboju za period 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine – Opština Derventa;
 6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za žalbe opštine Derventa za 2017. godinu;
 7. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine napodručju opštine Derventa za period januar – decembar godine;
 8. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u oblasti snabdijevanja električnom energijom;
 9. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra uškolskoj 2017/2018. godini u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Nikola Tesla“ Derventa;
 10. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra uškolskoj 2017/2018. godini u Javnoj ustanovi Osnovna škola „19. april“ Derventa;
 11. Zaključak o usvajanju Informacije o radu i stanju u osnovnom obrazovanju (upis učenika i stručna zastupljenost nastavnog kadra uškolskoj 2017/2018. godini) u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Đorđo Panzalović“ Osinja, Derventa;
 12. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra uškolskoj 2017/2018. godini u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Todor Dokić“ Kalenderovci, Derventa;
 13. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor po javnom konkursu za  imenovanja u Javnoj  ustanovi „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa;
 14. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa;

derventa.ba