Home GRADOVIDerventa Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa

Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa

by admin

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) Načelnik opštine Derventa, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa

I – U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika :
1. U Stručnu službu Načelnika opštine:
– Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje ……… 1 izvršilac
2. U Odjeljenju za opštu upravu:
– Stručni saradnik za administrativne poslove Skupštine opštine i poslove kabineta predsjednika Skupštine opštine …………… 1 izvršilac
3. U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove:
– Samostalni stručni saradnik za komunalne poslove , uređenje građevinskog zemljišta i puteve …………………………………………………………………1 izvršilac
– Stručni saradnik za komunalne poslove i puteve……………………1 izvršilac
4. U Odjeljenju za prostorno uređenje:
– Stručni saradnik za geodetsko-građevinske poslove ………………1 izvršilac
5. U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti – Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu:
– Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu ………………………….1 izvršilac

II – OPIS POSLOVA
-Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za strateško planiranje: prati izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju iste, izrađuje predmjere i predračune radova za procjene investicija i projekata modernizacije infrastrukturnih objekata, vrši stručni nadzor na realizaciji projekata, učestvuje u pripremi i izradi projekata i programa od opšteg interesa iz stručne oblasti radi kandidovanja istih prema sredstvima iz republičkih i međunarodnih fondova,prati konkurse i dostupnost fondova međunarodnih donatora, učestvuje u pripremi i kandidaturi međunarodnih i razvojnih projekata na polju izgradnje i modernizacije infrastrukturnih objekata, učestvuje u radu stručnih komisija,obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine. Status i kategorija radnog mjesta službenika: peta kategorija, treće zvanje

-Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administaratrativne poslove Skupštine opštine i poslove kabineta predsjednika Skupštine opštine
– obavlja administrativne i tehničke poslove za predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine opštine, priprema i razvrstava poštu licima iz prethodne alineje i stara se o njenoj realizaciji,vodi evidenciju građana i službenih posjeta predsjedniku Skupštine opštine, vodi rokovnik obaveza predsjednika Skupštine opštine u vezi sa obavljanjem njegove funkcije, vodi zapisnik na sjednicama Skupštine opštine, Kolegijuma Skupštine, i radnih tijela Skupštine opštine i priprema ih za usvajanje, priprema, kompletira i otprema materijale za sjednice Skupštine opštine,otprema prepis originala opštih i pojedinačnih akata koje je donijela Skupština opštine nadležnim organima i pojedincima, odlaže i čuva originale opštih i pojedinačnih akata Skupštine opštine , odlaže i čuva komplet materijale sa sjednica Skupštine opštine , učestvuje u organizaciji i pripremi svečanih sjednica i drugih svečanih prilika Skupštine opštine i predsjednika Skupštine opštine,obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine opštine. Status i kategorija radnog mjesta službenika: sedma kategorija , treće zvanje

-opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za komunalne poslove, uređenje građevinskog zemljišta i puteve: prati komunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje priprema programe održavanja i obnavljanja komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, potrebna sredstva mjere za sprovođenje tih programa, izrađuje program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za stambenu,privrednu i drugu vrstu izgradnje, njegovog opremanja komunalnim građevinama i instalacijama za zajedničko i pojedinačno korišćenje,predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih akata, informacija, izvještaja i programa iz komunalne oblasti, te iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta i lokalnih puteva, prati izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju iste, izrađuje predmjere i predračune radova za procjene investicija i projekata modernizacije komunalnih objekata, uređaja i lokalnih puteva, vrši stručni nadzor i koordinaciju u ime opštine nad izvođenjem građevinskih radova i realizaciji projekata,prati propise i obavlja upravno-pravne i druge poslove vezane za oblast saobraćaja,učestvuje u izradi rješenja o utvrđivanju rente i naknadi za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, učestvuje u radu stručnih komisija, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta. Peta kategorija, drugo zvanje.

-opis poslova koje obavlja stručni saradnik za komunalne poslove i puteve, vodi komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u koju spada:, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i fekalnih voda,odvođenje i deponovanje otpadaka iz stambenih i poslovnih objekata i drugih uključujući i održavanje deponije,pogrebna djelatnost koja obuhvata održavanje groblja i pružanje potrebnih usluga,, javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju koji obuhvata prevoz lica autobusima, taksijem i slično,vodi komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u koju spada::čišćenje javnih površina u naselju od otpada i padavina,održavanja, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina kao što su parkovi, drvoredi, skverovi, ulični pojasevi, plaže, obale uz rijeku i slično, zatim održavanje urbanog mobilijara i uređenje rekvizita i drugih instalacija i sadržaja u parkovima,održavanje saobraćajnih površina u naselju koje obuhvata popravku i modernizaciju ulica, pločnika, trgova, objekata za javnu rasvjetu i vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju,odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina sa javnih površina, javna rasvjeta u naselju kojom se osvjetljavaju saobraćajne i druge javne površine u naselju,priprema programe održavanja i obnavljanja komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, vrši procjenu potrebnaih sredstava mjera za sprovođenje tih programa,čuva projektnu i plansku dokumentaciju iz komunalne oblasti i lokalnih puteva,predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih akata, informacija, izvještaja i programa iz komunalne oblasti i lokalnih puteva,vrši nadzor nad obavljanjem poslova i sprovođenje odredaba, zakona, drugih propisa i opštih akata iz komunalne oblasti i puteva,vrši poslove za potrebe obilježavanja naselja, trgova, ulica i kuća,obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta službenika sedma kategorija, drugo zvanje.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za geodetsko-građevinske poslove:

– obavlja geodetske poslove za potrebe odjeljenja, vodi postupak za iskolčavanje objekata,vrši prenos projektovanih objekata na terenu,vrši geodetske poslove prenošenja urbanističkih i regulacionih planova i urbanističkih projekata i drugih projektovanih površina na terenu, te unošenje nastalih izmjena u katastarske planove,obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje lokacija za prodaju građevinskog zemljišta,snima situaciju za potrebe organa,izrađuje prijavne listove i drugu dokumentaciju za provođenje zemljišta u katastarskom operatu,ažurira planove sa izdatim odobrenjima za građenje, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta službenika: sedma kategorija prvo zvanje.

Opis poslova koje obavlja šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu: organizuje povjerene poslove iz oblasti društvenih djelatnosti i odgovara za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova, sastavlja mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i vrši obradu istih, vrši usklađivanje i prati izvršavanje zakonskih i podzakonskih akta, izrađuje nacrte odluka i zaključaka iz oblasti društvenih djelatnosti i dostavlja ih načelniku odjeljenja, prati izmjene propisa iz oblasti društvenih djelatnosti i odgovara za njihovu primjenu,kreira sve druge potrebne evidencije iz nadležne oblasti predlaže načelniku odjeljenja preduzimanje potrebnih mjera za unapređenje rada odsjeka,učestvuje u izradi i pripremi stalnih i povremenih dokumenata (izvještaja, informacija, upitnika, tabela, pravdanja sredstava) u vezi sa oblasti društvenih djelatnosti obavlja sve druge poslove koje mu povjeri načelnik Odjeljenja. Kategorija radnog mjesta: druga kategorija

III- OPŠTI USLOVI:
1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina ,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa
6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV – POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 1.
VSS , prirodne ili tehničke nauke , ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna ( 1 ) godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi .
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 2.
SSS u četvorogodišnjem trajanju , gimnazija ili upravno-administrativna škola , najmanje šest ( 6 ) mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 3. alineja 1
VSS građevinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova , najmanje dvije ( 2 ) godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi., posjedovanje ovlašćenja za vršenje nadzora nad građenjem objekata , poznavanje rada na računarskim programima ( Micro-soft ofice AutoCad)
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 3. alineja 2.
SSS u četvorogodišnjem trajanju , građevinska škola , najmanje dvije ( 2 ) godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi .
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 4.
SSS u četvorogodišnjem trajanju , geodetska ili građevinska škola, najmanje dvije ( 2 ) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi .
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 5.
VSS , prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija – prirodnog, tehničkog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri ( 3 ) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi

V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
1. diploma o završenoj stručnoj spremi ( kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja)
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi , odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15) .
3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),
4. dokaz o poznavanju rada na računaru ( uvjerenje ili diploma ili druga isprava koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru ).
5. isprave ili izjave u pisanoj formoi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom , drugim propisima ili Pravilnikom
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine , a izjava da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH ,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. Do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) , sastavni je dio prijave na Javni konkurs.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje , sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenih rasnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije , dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:
a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH ,
b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),
kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VI – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa www.derventa.ba (Prijava na konkurs za posao)
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene, nepotpune , nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija ) ili putem pošte na adresu : OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, ul Trg oslobođenja bb Derventa , sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinsku upravu Derventa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno , rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107

Broj 02-120-87
Datum 12. septembra 2017. godine.
NAČELNIK OPŠTINE

Preporučujemo