“Aktuelni čas” 15. sjednice Skupštine Dervente

Informacija sa 15. sjednice Skupštine opštine Derventa održane 31. januara 2018. godine

15. sjednica Skupštine opštine Derventa održana je 31. januara 2018. godine. Sjednici je prisustvovalo 28 odbornika. Jedan odbornik je pravdao odsustvo.

Dnevni red 15. sjednice Skupštine opštine usvojen je sa ukupno 40 tačaka, i to:

U okviru druge tačke Dnevnog reda „Aktuelni čas“ odbornička pitanja su postavili odbornici: Marinko Nikolaš, Milorad Novaković, Pero Đurić, Sanja Dimitrić i Božidar Savović.

Nikolaš, odbornik HNS BiH, postavio je pitanje vezano za plaćanje parkinga mobilnim telefonom i predložio postavljanje obavještenja o broju na koji se može izvršiti plaćanje parkinga, kako bi se plaćanje parkinga olakšalo građanima, a i gostima koji dolaze u Derventu.

Milorad Novaković, odbornik SDS-a, postavio je pitanje Odjeljenju za inspekcijske poslove vezano za putni pravac: 6-ti kilometar – Osinja, gdje je na dijelu puta prema Mišincima, zbog izgradnje vodovoda izvršen prekop puta još prije Nove godine, ali da do danas nije izvršena njegova sanacija na odgovarajući način, nego je taj dio samo posut sa malo tucanika, koji prolaskom vozila bude izbačen. Pitao je šta se planira učiniti u konkretnom slučaju i da li je od strane inspekcijskih organa izvođač radova opominjan da to sanira.

Pero Đurić, odbornik SDS-a, postavio je pitanje Načelniku opštine da objasni kako je moguće da Komunalac i Vatrogasna jedinica, koji raspolažu cisternama za vodu, ne mogu pružiti uslugu pranja ulice na zahtjev investitora ili vlasnika, koji to zatraže, kada se prilikom izvođenja određenih građevinskih radova na gradilištima u gradu iznese blato ili drugi materijal na ulicu, s obzirom da su dužni ulicu dovesti u prvobitno stanje.

Sanja Dimitrić , odbornica PDP-a , u ime Foruma žena PDP-a postavila je pitanje i zatražila informaciju o sudbini četiri mašine, u vrijednosti od 447.000,00 KM, koje su zaplijenjene od strane Poreske uprave od jednog preduzeća iz Banja Luke, zbog neizmirenja duga, a koje je Vlada Republike Srpske prihvatila svojom odlukom objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 21/15 od 19.03.2015. godine i stavila na raspolaganje Opštini Derventa. Navela je podatke o mašinama i njihovoj utvrđenoj vrijednosti i zatražila da se, u smislu Zakona o pristupu informacijama, objavi i dostavi informacija o sudbini tih mašina, koja treba da sadrži: gdje se danas nalaze te mašine i da li su u upotrebi, ko je njihov novi vlasnik, na osnovu čega je postao vlasnik, po kojoj cijeni su i na kojoj licitaciji prodate te mašine ili su ustupljene na neki drugi način?

Božidar Savović, odbornik SDS-a, je na inicijativu grupe građana dobrovoljnih davalaca krvi, postavio pitanje mogućnosti propisivanja oslobađanja od plaćanja parkinga dobrovoljnih davalaca krvi, kako je to regulisano u okolnim opštinama.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, je na pitanje odbornika Marinka Nikolaša odgovorio da i sada na postavljenim tablama za oznaku parking mjesta postoji obavještenje na koji broj se šalje SMS za plaćanje parkinga, međutim plaćanje nije moguće izvršiti sa mobilnih telefona koji koriste mreže operatera iz drugih zemalja. Naveo je da postoji i mogućnost kupovine parking karte i da je iz tog razloga i predviđen period tolerancije od 15 minuta.

Na pitanje odbornika Milorada Novakovića odgovorio je da je vodovod na tom dijelu još u izgradnji, a da asfaltna baza još ne radi, pa se saniranje ne može izvršiti na odgovarajući način nego se izvršilo na način koji je privremenog karaktera i koji je moguć u datim uslovima. Naveo je da Odjeljenje za stambeno – komunalne poslove i Odjeljenje za inspekcijske poslove to evidentiraju i, kada se stvore vremenski preduslovi, ti poslovi će biti završeni.

Na pitanje odbornice Sanje Dimitrić odgovorio je da je istina da postoji takva odluka Vlade Republike Srpske, ali da je Opština Derventa, nakon što su predstavnici opštine izvršili pregled tih mašina, svojim dopisom odbila donaciju navedenih mašina od strane Vlade RS.

Na pitanje odbornika Božidara Savovića odgovorio je da ne postoji zakonski osnov da se dobrovoljni davaoci krvi oslobode plaćanja parkinga, te da oni po osnovu tog humanog gesta imaju neke druge povlastice koje se mogu ostvariti.
Sanja Dimitrić, odbornica PDP-a, je u svom komentaru na dobijeni odgovor rekla da se podaci koje je iznijela nalaze u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i zamolila pismeni odgovor na pitanje gdje se danas nalaze te mašine i da li su one u funkciji.

Goran Jevtić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, je odgovorio da opština Derventa nije adresa na koju se treba obraćati vezano za navedene mašine, pošto ih je Poreska uprava zaplijenila , a Vlada RS ih prihvatila i stavila na raspolaganje opštini Derventa. Istakao je da Opština Derventa nije prihvatila tu donaciju i te mašine nikad nisu ni došle u Derventu, niti ih je opština kome dodjeljivala, tako da se pitanja vezana za te mašine mogu postaviti Vladi RS.

Sanja Dimitrić , odbornica PDP-a, je u svom komentaru na odgovor ponovo insistirala da se dostavi pismeni odgovor na pitanje koje je postavila.

Denis Pijetlović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, koji je zaposlen u Komunalcu, odgovorio je na pitanje odbornika Pere Đurića i rekao da mu je poznat konkretan slučaj, jer je kontaktirao sa zaposlenikom Đurićevog preduzeća, vezano za potražnju cisterne za pranje ulice. Naveo je da je Komunalac izvršio konzerviranje pumpe za cisternu preko zime da ne bi došlo do smrzavanja, te da je nakon zahtjeva za njeno korišćenje, u roku od dva dana, pumpa montirana i cisterna je spremna za buduće korišćenje svima koji to budu tražili.

Pero Đurić, je komentarisao odgovor na pitanje koje je postavio i rekao da mu nije jasno kako se može desiti da se ispravno vozilo rasklapanjem pumpe dovede u neispravno stanje, jer je Komunalac preduzeće koje u svakom momentu mora biti spremno na djelovanje u slučaju potrebe, kao što je npr. pomoć Vatrogasnoj jedinici kod gašenja požara. Smatra da se na jednostavan način, ispuštanjem vode iz vozila, može zaštititi pumpa od smrzavanja.