Међународни конкурс за књижевно признање и награду »ПЕСНИКОВА ДУША 2019«

Почетак : 15. april 2019.
Крај конкурса : 30. maj 2019.

Књижевно међународно признање и награду »ПЕСНИКОВА ДУША«

за најбољу пјесму додјелићемо у  Дервенти или Градишци на једној од заједничких књижевно културној презентацији »ПЕСНИКОВА ДУША«

(тачан датум биће накнадно објављен на електронским медијима Посавске новости, Српска дијаспора и Отаџбина ССДС и УСКС).
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско мјесто биће обавјештени у року од 45 дана по завршетку конкурса писменим путем, обавјештењем на сајту фс,  HYPERLINK “http://www.posavskenovosti.com/” www.posavskenovosti.com ;  HYPERLINK “http://www.srpska-dijaspora.org/” www.srpska-dijaspora.org  i www.srpski-knjizevnici.org

За међународно признање и награду »ПЕСНИКОВА ДУША«

,биће изабране три најбоље такмичарске пјесме које одреди такмичарски жири са стране организатора. Конкурсне пјесме ће бити вредноване у складу са критеријима организатора а резултати конкурса биће објављени на сајту:  HYPERLINK “http://www.posavskenovosti.com/” www.posavskenovosti.com ;  HYPERLINK “http://www.srpska-dijaspora.org/” www.srpska-dijaspora.org  i www.srpski-knjizevnici.org

ПОТПУНИ  КОНКУРСНИ  МАТЕРИЈАЛ

Теме пјесама: Различите љубавне

Аутори старији од 18. година.

Уколико је пријављена песма већ била објављивана, награда и признање се поништавају.

Послати фотографију,краћу биографију,адресу аутора,број телефона, мејл адресу и попуњену изјаву (Прилог 1).

Учесници шаљу три још не објављене пјесме у три примјерка.

Радове потписати шифром, а у истој коверти послати рјешење исте.

Радови требају бити на српском језику(ћирилица или латиница) за чије ауторство одговарају кандидати.

Писати у фонту Тимес Неw Роман 12.

Радови не смију да вређају вјерски, национални и полни идентитет.

Радове процјењује трочлани стручни жири формиран у склопу организатора.

Пристигли радови се не враћају.

Награда се састоји од плакета,признања,медаља,значки,диплома,захвалница и повеља УСКС или ССДС:

За постигнуто прво такмичарско мјесто: златна плакета или медаља, захвалница и повеља УСКС или ССДС уз могућу такмичарску ленту (пешкир ако се организатор одлучи).

За постигнуто друго такмичарско мјесто: сребрна плакета или медаља, повеља УСКС или ССДС уз могућу такмичарску ленту (пешкир ако се организатор одлучи).

За постигнуто треће такмичарско мјесто: бронзана плакета или медаља,повеља УСКС или ССДС уз могућу такмичарску ленту (пешкир ако се организатор одлучи).

Жири може додатно наградити,уз пристанак организатора и три аутора,чије су пјесме издвојене,златном значком,дипломом и захвалницом УСКС.

НАПОМЕНА-за овај конкурс жири ће примјенити Правилник о наградама и такмичењима УСКС СДС. Награђени су дужни на дан уручења своја признања и награде лично преузети, у супротном се иста додељују особи која се после њих налази на листи добитника.

Путне трошкове (аутобусом и жељезницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од мотела у Дервенти или Градишци, те прехрану за вријеме додјеле такмичарских признања и награда за 3 успјешне учеснике сносиће Удружење српских књижевника у Словенији, naravno ako su udaljeniji od mesta boravka više od 200 km.

Радове слати на адресу:      Srpski književni klub “Vihor” Derventa, Kralja Petra I bb, 74400 Derventa .

са назнаком : Не отварај – Међународни конкурс књижевног признања и награде »ПЕСНИКОВА ДУША« 2019.

За додатне информације

Контакт особа:  Nenad Simić mob: + 387 66 714 292 ел.пошта:  HYPERLINK “mailto:skkvihorderventa@gmail.com” skkvihorderventa@gmail.com

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ »ПЕСНИКОВА ДУША« 2019

Име и презиме учесника/це: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Датум и мјесто рођења : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Јединствен матични број : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адреса боравка : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адреса е-поште : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Број телефона : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Занимање,степен образовања : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напомена!!!!  

Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозвољавам објаву својих ауторских пјесама у медијима »Српска дијаспора« ревије »Отаџбина«  без било каквих надокнада у случају, да ме жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да немам никаквих примједби на објављени конкурс и слажем се са свим текстуално наведеним, као и правилником организатора и самим изборним критеријима.На основу наведеног  учествујем на наведеном конкурсу. Приликом  могуће успјешности лично ћу доћи,преузети своје признање или слично што ме припада, а ако не дођем сматрајте, да награду и признање не желим примити.

У  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Датум: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изјаву овјеравам својеручним потписом: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SRPSKI KNJIŽEVNI KLUB »VIHOR« DERVENTA

DRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI

Derventi, dana 14. maj 2019.

Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu »PESNIKOVA DUŠA 2019«

Početak : 15. April 2019

Kaj konkursa : 30. maj 2019.

Književno međunarodno priznanje i nagradu »PESNIKOVA DUŠA«

za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Derventi ili Gradišci na jednoj od zajedničkih književno kulturnoj prezentaciji »PESNIKOVA DUŠA«

(tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Posavske novosti, Srpska dijaspora i Otadžbina  SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obavješteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima  HYPERLINK “http://www.posavskenovosti.com/” www.posavskenovosti.com ;  HYPERLINK “http://www.srpska-dijaspora.org/” www.srpska-dijaspora.org  ;  HYPERLINK “http://www.srpski-knjizevnici.org/” www.srpski-knjizevnici.org   i FS.

Za međunarodno priznanje i nagradu »PESNIKOVA DUŠA« 2019

biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu:  HYPERLINK “http://www.posavskenovosti.com/” www.posavskenovosti.com ;  HYPERLINK “http://www.srpska-dijaspora.org/” www.srpska-dijaspora.org  i www.srpski-knjizevnici.org

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

Teme pjesama: Različite ljubavne

Autori stariji od 18. godina.

Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.

Poslati fotografiju,kraću biografiju,adresu autora,broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).

Učesnici šalju tri još ne objavljene pjesme u tri primjerka.

Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.

Radovi trebaju biti na srpskom jeziku(ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.

Pisati u fontu Times New Roman 12.

Radovi ne smiju da vređaju vjerski, nacionalni i polni identitet.

Radove procjenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.

Pristigli radovi se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS ili SSDS:

Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja USKS ili SSDS uz moguću takmičarsku lentu (peškir ako se organizator odluči).

Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS ili SSDS uz moguću takmičarsku lentu (peškir ako se organizator odluči).

Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS ili SSDS uz moguću takmičarsku lentu (peškir ako se organizator odluči).

Žiri može dodatno nagraditi,uz pristanak organizatora i tri autora,čije su pjesme izdvojene, zlatnom značkom,diplomom i zahvalnicom USKS.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primjeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima USKS i SSDS. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista dodeljuju osobi koja se posle njih nalazi na listi dobitnika.

Putne troškove (autobusom i željeznicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od motela u Derventi ili Gradišci, te prehranu za vrijeme dodjele takmičarskih priznanja i nagrada za 3 uspješne učesnike snosiće Udruženje srpskih književnika u Sloveniji.

Radove slati na adresu:      Srpski književni klub “Vihor” Derventa, Kralja Petra I bb, 74400 Derventa.

Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade »PESNIKOVA DUŠA« 2019.

Za dodatne informacije

Kontakt osoba:  Nenad Simić mob: + 387 66 714 292 el.pošta: skkvihorderventa@gmail.com

IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »PESNIKOVA DUŠA« 2019

Ime i prezime učesnika/ce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum i mjesto rođenja : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedinstven matični broj : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa boravka : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa e-pošte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Broj telefona : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zanimanje,stepen obrazovanja : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napomena!!!!  

Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Posavske Novosti, Srpska dijaspora i revije »Otadžbina«  bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima.Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom  moguće uspješnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .